Reklamační řád

Reklamačný poriadok

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov
1.1. Tento reklamačný poriadok bol spracovaný podľa ustanovení zákona č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon") a vzťahuje sa na spotrebný tovar (ďalej len "tovar"), u ktorého sú v záručnej dobe uplatňované práva kupujúceho zo zodpovednosti za vady (ďalej len "reklamácia").

1.2. "Predávajúci" na internetovom obchode www.pullotrade.cz je FINCOM s.r.o. nám.14.října 1307/2 PRAHA 5 15000 , a  není plátcem daně z přidané hodnoty

1.3. "Kupujúci" je subjekt, ktorý s Predávajúcim uzavrel zmluvu o kúpe tovaru.

záručné podmienky
2.1. Vykazuje tovar zjavné chyby, tj. Hlavne ak je tovar kupujúcemu predaný v porušenom transportnom obale, je kupujúci oprávnený tovar neprevziať. V takom prípade zostáva zachovaný nárok kupujúceho na poskytnutie riadneho plnenia predávajúcim alebo na vrátenie kúpnej ceny. Voľbu vykoná kupujúci.

2.2. V prípade, že sa po prevzatí tovaru kupujúcim vyskytnú v záručnej dobe chyby na tovare, môže kupujúci uplatniť svoju oprávnenú reklamáciu.

2.3. Dĺžka záručnej doby sa riadi platnými ustanoveniami zákona, činí teda 24 mesiacov, s výnimkami stanovenými zákonom. Záručná lehota začína plynúť prevzatím tovaru kupujúcim.

2.4. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy vo všetkých prípadoch stanovených zákonom. Zákonnou podmienkou je v tomto prípade okrem iného, ​​že bol nákup vykonaný súkromnou osobou, nie podnikateľským subjektom. Odstúpenie je voči predávajúcemu účinné od okamihu, keď je mu doručené písomné prehlásenie kupujúceho o odstúpení od zmluvy. V prípade odstúpenia od zmluvy sa zmluva od začiatku ruší a zmluvné strany sú si povinné vrátiť všetko, čo si na jej základe poskytli.

2.4.1. Kupujúci musí dodávateľovi vydať všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal. Ak to už nie je dobre možné (napr. V medziobdobí bol tovar zničený alebo spotrebovaný), musí kupujúci poskytnúť peňažnú náhradu ako protihodnotu toho, čo už nemôže byť vydané.

2.4.2. Právo na odstúpenie od zmluvy ale kupujúci nemá, pokiaľ to je výslovne dojednané medzi zmluvnými stranami, a ďalej v prípade, že je tovar upravený podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu, a ďalej tovar, ktorý podlieha rýchlej skaze, opotrebovaniu alebo zastaraniu.

vybavenie reklamácie
3.1. Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú na dlhšej lehote. Po uplynutí tejto lehoty sa kupujúcemu priznávajú rovnaké práva, ako by sa jednalo o neodstrániteľnú chybu.

3.2. Za situácie, kedy je potrebné tovar zaslať predávajúcemu si kupujúci vo vlastnom záujme vedie tak, aby bol tovar zabalený do vhodného a dostatočne chrániaceho obalového materiálu vyhovujúceho nárokom prepravy objednaného tovaru a to vrátane všetkého príslušenstva a označí zásielku príslušnými symbolmi.

3.3. Nárok na uplatnenie záruky zaniká v prípade neodbornej montáže alebo neodborného uvedenia tovaru do prevádzky, rovnako ako pri neodbornom zaobchádzaní s ním, tj. Hlavne pri: používaní tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojimi parametrami parametrom uvedeným v dokumentácii k tovaru.